PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi VAIREMA.LT parduotuve internete https://vairema.lt (toliau – VAIREMA, e-parduotuvė) sąlygas.
1.2. Taisyklės yra taikomos, kai VAIREMA klientas (toliau – Pirkėjas) renkasi, užsako ir perka VAIREMA siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi VAIREMA e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.3. VAIREMA e-parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir teikia su ja susijusias paslaugas UAB „Vairema“, buveinės adresas: Vytauto g. 110, LT-76345, Šiauliai, Įmonės kodas: 145351453, PVM mokėtojo kodas: LT453514515
1.4. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis prekes VAIREMA parduotuvėje internete. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo VAIREMA parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui pateikus užsakymą VAIREMA parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.6. VAIREMA pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.
1.7. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

II. REGISTRACIJA IR DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti VAIREMA parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.2. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, VAIREMA neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Jei trečiasis asmuo, prisijungia prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, VAIREMA laiko jį Pirkėju.
2.4. Pirkėjas e–parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia VAIREMA teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis VAIREMA parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. VAIREMA yra kiekvieno Pirkėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis VAIREMA parduotuvės paslaugomis.
2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje ar perkant prekes nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

III. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes VAIREMA e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį (PVM). Pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.
3.2. Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis. Tuo atveju, kai prekių likutis ribotas, gavę Pirkėjo užsakymą, VAIREMA vadybininkai atsiunčia galutinį pasiūlymą. Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.
3.3. VAIREMA turi teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, keisti prekių kainas ir akcijų sąlygas, atšaukti akcijas.
3.3. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir VAIREMA laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką „Susipažinau ir sutinku su „Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis“ ir „Privatumo politika“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ ir kai Pirkėjas gauna VAIREMA vadybininko atsiųstą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui bei įvykdo iš anksto asmeniškai suderintas sąlygas arba e-parduotuvėję įvykdęs apmokėjimą per Paysera mokėjimų sistemą
3.4. Jeigu Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas neapmoka pagal pateiktą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui pavedimu arba grynais, laikoma, kad pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties (jeigu nesusitariama kitaip).

IV.PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes VAIREMA šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes VAIREMA parduotuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktoje VAIREMA parduotuvėje per Taisyklėse nurodytus terminus. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes.
V. VAIREMA TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. VAIREMA turi teisę sustabdyti ar nutraukti VAIREMA veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.2. VAIREMA turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs Taisyklių 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus nesumoka už prekes per nurodytą terminą.
5.3. Pirkėjui pasirinkus taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, VAIREMA iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. VAIREMA turi teisę iš anksto neįspėjusi Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei VAIREMA nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba jei Pirkėjas nepateikia VAIREMA prašomos informacijos nurodytu terminu.
5.4. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, VAIREMA turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.
5.5. VAIREMA pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
5.6. VAIREMA įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.7. VAIREMA įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.8. Taisyklių numatytomis sąlygomis VAIREMA įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
5.9. VAIREMA, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, VAIREMA įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju, užsakymas atšaukiamas ir nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis.

VI. APMOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI
6.1. Už prekes galima atsiskaityti:
6.1.1. išankstiniu banko pavedimu apmokant per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir pateikiant informaciją apie apmokėjimą el. paštu e.prekyba@vairema.lt
6.1.2. grynaisiais pinigais ar banko kortele VAIREMA parduotuvėse.
6.2. Jeigu sąskaitą apmoka ne Pirkėjas, o kitas asmuo arba įmonė, Pirkėjas privalo įrašyti mokėtojo duomenis užsakymo formos pastabose, o mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirties lauke įrašomi Pirkėjo duomenys bei užsakymo numeris.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1. Pristatymo išlaidos į yra nurodomos atskirai ir yra pateikiamos suformuotame prekių krepšelyje.
7.2. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas kiekvienu atveju derinamas atskirai. Prekės pristatomos iki objekto be krovos/užnešimo paslaugų, nebent susitariama atskirai.
7.3. Jeigu priėmus užsakymą prekės yra sandėlyje (tai atskiru laišku visada patvirtina VAIREMA atstovas), VAIREMA įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes po galutinio apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per 4 (keturias) darbo dienas, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 6.1 punktą;
7.4. Jeigu priėmus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pagal specialų užsakymą, VAIREMA įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per individualiai suderintą ir komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal komerciniame pasiūlyme nurodytas sąlygas.
7.5. VAIREMA prekes pristato įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai ir yra tinkamos kokybės.
7.6. Prekės pristatymo metu kartu su VAIREMA įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti VAIREMA.
7.7. Jeigu Pirkėjas neužsakė prekės pristatymo paslaugos į nurodytą vietą, tokiu atveju Pirkėjas privalo VAIREMA nurodytu laiku ir nurodytu adresu atvykti į VAIREMA prekių atsiėmimo vietą, ir atsiimti savo užsakytas prekes. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjui perduodamos užsakytos prekės su originalia pakuote (jeigu prekė pakuojama) ir Pirkėjas privalo pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavo.

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
8.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.
8.2. Dėl netinkamos prekių kokybės Jūs nedelsiant turite kreiptis į UAB VAIREMA el. paštu  e.prekyba@vairema.lt arba į atvykti į centrinę buveinę adresu Vytauto g. 110, LT-76345, Šiauliai
Įmonės kodas: 145351453, PVM mokėtojo kodas: LT453514515. Tel. +37066722797.
8.3. Nustačius, kad produktas pažeistas mechaniškai, buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo rekomendacijų, taip pat esant neteisingam montavimui, pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos.
8.4. Pirkėjas pateikdamas garantinę prekę, būtinai privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo čekį ar sąskaitą – faktūrą).

IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
9.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas VAIREMA apie tai raštu el. paštu  e.prekyba@vairema.lt per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Prekių gražinimo sąlygos
9.1.1 Jei prekė gražinama pirkta internetu mūsų svetainėje www.vairema.lt – reikia pateikti prašymą el.paštu  e.prekyba@vairema.lt per 14 (keturiolika) darbo dienų. Prašymo formą rasite čia: Prekės gražinimo forma
9.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.
9.3. Kai grąžinama nekokybiška prekė, VAIREMA įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą. Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo.
9.4. Jeigu prekės pristatomos ne VAIREMA atstovų (prekes Pirkėjas transportavo savo transportu) – prekių grąžinimu (pristatymu pardavėjui) rūpinasi Pirkėjas.
9.5. Pirkėjas norėdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalo Taisyklių 9.1 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjas gauna pranešimą nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas gauna patvirtinimo per 1 darbo dieną, Pirkėjas privalo pakartotinai kreiptis telefonu į VAIREMA. Pirkėjas atsisakęs pirkimo – pardavimo sutarties, per 3 (tris) darbo dienas privalo el. paštu suderinti su VAIREMA prekių grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki VAIREMA nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 9.2 punkto reikalavimus. Atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo ir būklės įvertinimo dienos.
9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu:
9.6.1. Prekė buvo sugadinta, naudojant prekę, jos išvaizda iš esmės pasikeitė; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Pirkėjas visus pranešimus siunčia VAIREMA elektroninio pašto adresu info@vairema.lt
10.2. VAIREMA visus panešimus siunčia Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute Pirkėjo nurodytu telefono numeriu.
10.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.5 Kiekvienas Pirkėjas (vartotojas) turi teisę spręsti su VAIREMA iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Pirkėjas raštu turi kreiptis į VAIREMA, jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, VAIREMA neatsako į Pirkėjo pretenziją, arba Pirkėjo netenkina VAIREMA atsakymas, Pirkėjas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 2626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse.